Santa Cruz Lawn Bowls Club

San Lorenzo Park, 137 Dakota St.
Santa Cruz, CA