Budget Inn Motel of Santa Cruz

110 San Lorenzo Boulevard
Santa Cruz, CA 95060