Ken Wormhoudt Skate Park at Mike Fox Park

225 San Lorenzo Blvd.
Santa Cruz, CA 95060